G. DJAKA WALOEJA

NIP : 19620718 198612 1 002
TEMPAT, TGL LAHIR : Wonogiri, 18 Juli 1962
JABATAN : STAFF TATA USAHA