SUJUD

NIP : 19650818 200801 1 002
TEMPAT, TGL LAHIR : Wonogiri, 18 Agustus 1965
JABATAN : STAFF TATA USAHA